Voorwaarden en BepalingenNetwork Telegram verstrekt deze website, inclusief alle informatie, software, producten en diensten die beschikbaar zijn op deze website of aangeboden worden in het kader van of samen met deze website (de 'website') aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u alle hier vermelde voorwaarden, bepalingen, richtlijnen en mededelingen aanvaardt. Network Telegram behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden en bepalingen onverwijld te wijzigen door de aangepaste voorwaarden en bepalingen hier te publiceren.

Door de website te gebruiken stemt u in met alle voorwaarden, bepalingen en mededelingen, en alle wijzigingen van de voorwaarden en bepalingen die Network Telegram maakt.

De termen 'Network Telegram', 'wij' en 'ons' verwijzen naar de eigenaar van de website. Het woord 'u' verwijst naar de gebruiker of bezoeker van onze website.

Gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

Gebruik de website op eigen risico. Deze website wordt in zijn actuele staat aan u aangeboden, zonder expliciete of impliciete garantie van enigerlei aard. Noch Network Telegram, noch zijn werknemers, agenten, externe informatieverstrekkers, handelaars, licentiegevers en dergelijke garanderen dat de website of de werking ervan correct, betrouwbaar, ononderbroken of foutloos is. Agenten en vertegenwoordigers zijn niet gemachtigd om namens Network Telegram een garantie met betrekking tot de website te bieden. Network Telegram behoudt zich het recht voor om op om het even welk moment een kenmerk of functie van de website te wijzigen of stop te
zetten.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De inhoud die u op de pagina's van deze website vindt, is louter informatief en voor algemeen gebruik bedoeld. Deze inhoud kan zonder kennisgeving veranderd worden.

Noch wij, noch derden garanderen dat de informatie en materialen die u op deze website vindt of aangeboden worden correct, tijdig, volledig of geschikt voor een bepaald doel zijn, noch garanderen zij de prestaties ervan. U erkent dat de informatie en materialen onjuistheden of fouten kunnen bevatten, en wij wijzen expliciet en in de grootste mate die van rechtswege mogelijk is alle aansprakelijkheid voor dergelijke onjuistheden of fouten af.

Vrijwaring

U gebruikt alle informatie en materialen op deze website volledig op uw eigen risico; wij zijn daarvoor niet aansprakelijk. Het is uw verantwoordelijkheid om na te gaan of producten, diensten en informatie die u vindt langs deze website voldoen aan uw specifieke behoeften.

Deze website bevat materiaal waarvoor wij het eigendomsrecht of een gebruiksvergunning hebben. Dit materiaal bevat, maar is niet beperkt tot, het design, de opmaak, het aanzien, de weergave en de graphics. Reproductie ervan is alleen toegestaan met inachtneming van de auteursrechtverklaring die onderdeel uitmaakt van deze voorwaarden en bepalingen.

Alle handelsmerken die weergegeven worden op deze website en die niet het eigendom zijn van de beheerder, of waarvoor geen gebruiksvergunning is verleend, worden vermeld op de website.

Ongeoorloofd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot een schadeclaim en/of kan strafbaar zijn.

Occasioneel kan deze website ook links naar andere websites vermelden. Deze links worden ter informatie en voor uw gemak aangeboden. Dit betekent niet dat wij alle inhoud van die website(s) onderschrijven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website(s) waaraan wordt gerefereerd.

Auteursrecht

Behalve materiaal dat zich in het openbare domein bevindt onder de auteursrechtwetgeving van de Verenigde Staten, wordt al het materiaal op de website (inclusief alle software, HTML-code, Java applets, Active X-besturingselementen en andere code) beschermd door de auteursrechtwetgeving van de Verenigde Staten en andere landen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze voorwaarden en bepalingen mag u materiaal op deze website niet kopiëren, verdelen, uitzenden, weergeven, vertonen, reproduceren, publiceren, uitgeven, aanpassen, herschrijven, overdragen, verkopen of afgeleide werken ervan creëren zonder de voorafgaande toestemming van de eigenaar van het auteursrecht.

U mag het materiaal op Network Telegram niet onderwerpen aan reverse engineering of deassembleren, decompileren, transcriberen, opslaan in een naslagsysteem, vertalen naar een (computer)taal, verzenden in welke vorm of met welk middel dan ook (elektronisch, mechanisch, fotografische reproductie, opname of anderszins), doorverkopen of herverdelen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Network Telegram. Inbreuken op deze bepaling kunnen aanleiding geven tot ernstige civiele en strafrechtelijke straffen.


Belangrijke data

27 april 2024: Koningsdag

(Nederland)

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Your session will expire in xx.xx
Continue or Log Out